Brug EU's programmer til innovative indkøb

EU-Kommissionen vil sætte mere skub i innovative offentlige indkøb. Det giver muligheder for danske regioner, kommuner og virksomheder, siger rådgiver i Greater Copenhagen EU Office. Kontoret hjælper med at finde relevante projekter og samarbejdspartnere.

Billede: Maria Tørnsø Østergaard er EU-rådgiver i Greater Copenhagen EU Office.

De offentlige indkøb i EU-landene tegner sig for over 14 procent af landenes bruttonationalprodukt. De har potentiale til at skabe et enormt marked for innovative produkter og tjenester.

Men potentialet i EU-landenes indkøbsmuskel udnyttes endnu ikke til fulde.

Det fastslår EU-Kommissionen, som gennem en række tiltag arbejder på at fremme udbredelsen af innovative offentlige indkøb i EU-landene.

Innovative indkøb i stor skala

Maria Tørnsø Østergaard er EU-rådgiver i Greater Copenhagen EU Office og følger Kommissionens arbejde med innovation tæt.

"Innovative offentlige indkøb kan bruges til at løfte mange af de områder, som EU-kommissionen gerne ser styrket," siger Maria Tørnsø Østergaard.

"Derfor har Kommissionen fokus på at bruge den offentlige indkøbsmuskel mere strategisk til hurtigere at skabe innovation i stor skala."

Konkurrenceevne og bæredygtig udvikling

De innovative offentlige indkøb kan blandt andet være med til at forbedre EU's konkurrenceevne, fremme en mere bæredygtig udvikling og forbedre den offentlige service.

De kan også sikre en hurtigere implementering af de innovative løsninger, som markedet kan tilbyde.

Så sent som i 2022 fremlagde EU-Kommissionen en ny europæisk innovationsdagsorden med et ønske om at EU skal blive førende på verdensplan inden for den nye bølge af deep tech-innovation, som udspringer af videnskab og den teknologiske udvikling.

Rådgivningstjeneste for innovative indkøb

Et af redskaberne til at opnå dette mål er innovative offentlige indkøb.

Kommissionen vil blandt andet oprette en specialiseret rådgivningstjeneste for innovative offentlige indkøb med en intention om på sigt at komme til at virke som et mellemled mellem offentlige indkøbere og innovative leverandører.

EU vil også styrke samarbejdet mellem innovative virksomheder og offentlige forvaltninger via økonomisk støtte til nye konsortier og living labs, der arbejder med offentlig-privat innovation inden for forskellige områder.

Fakta: Finansieringsmekanismer er afgørende

Innovation kræver en vis risikovillighed, og adgangen til finansieringsmekanismer, der understøtter innovative offentlige indkøb, er afgørende, når den offentlige indkøbsmuskel skal bruges til at skabe innovation i stor skala.

Det viser CO-PI's kortlægning af finansieringsmekanismer i 19 andre lande, der understøtter innovative offentlige indkøb.

Finansiering af innovative offentlige indkøb i Europa

Kortlægning af europæiske cases og et diskussionsoplæg

Læs mere og download

Muligheder i Horizon Europe-programmet

I EU-programmerne findes der allerede i dag en række muligheder for at søge om EU-medfinansiering til innovative offentlige indkøb. Det gælder ikke mindst Horizon Europe-programmet, som arbejder med toårige arbejdsprogrammer, hvor det nuværende program omfatter 2023-2024.

"Horizon Europe yder støtte inden for forskellige sektorer. Kommissionen bruger arbejdsprogrammerne til at løfte EU’s politiske målsætninger, og særligt den grønne og digitale omstilling er i fokus," siger Maria Tørnsø Østergaard.

"Forsvar og sikkerhed er også kommet på dagsordenen i det nuværende arbejdsprogram, hvor der blandt andet er et åbent kald, hvor man kan arbejde med innovative offentlige indkøb inden for sikkerhedsområdet."

Fakta: Horizon Europa-programmet

Horizon Europe er EU's forsknings- og innovationsprogram for perioden 2021-2027 med en budgetramme på 95,5 milliarder euro.

Det har til formål at fremme videnskabelig forskning, teknologisk udvikling og innovation i Europa og maksimere den samlede effekt af investeringer inden for forskning og innovation.

Programmet adresserer klimaforandringer, bidrager til at opnå FN's mål for bæredygtig udvikling og styrker EU's konkurrenceevne og vækst.

Horizon Europe opmuntrer til samarbejde mellem forskere, universiteter, virksomheder og offentlige institutioner i hele Europa og internationalt og fremmer partnerskaber mellem forsknings- og innovationsaktører for at løse komplekse udfordringer.

Programmet sigter mod at skabe, dele og sprede viden og teknologier på tværs af Europa for at styrke innovation og konkurrenceevne. Dette inkluderer støtte til opstartsvirksomheder og SMV'er (små og mellemstore virksomheder).

Horizon Europe fokuserer også på at skabe jobmuligheder ved at tiltrække og udvikle talent inden for forskning og innovation. Det sigter også mod at styrke Europas position som et globalt center for viden og teknologi.

→ Læs mere om Horizon Europe-programmet (research-and-innovation.ec.europa.eu)

Udfordringer og barrierer skal undersøges

Som EU-rådgiver arbejder Maria Tørnsø Østergaard primært inden for health tech og medico, og også inden for disse områder er innovative offentlige indkøb kommet på dagsordenen i EU.

Kommissionen har udvalgt at støtte et konsortium – Procure4Health, der skal undersøge, hvilke barrierer og udfordringer, der er for at bruge innovative offentlige indkøb inden for sundhedsområdet.

En af deltagerne i konsortiet er Louise Brink-Thomsen, som er specialkonsulent og projektleder for innovative indkøb i Region Hovedstaden.

"På baggrund af de resultater, som konsortiet finder frem til, kan Kommissionen tage nye initiativer inden for innovative offentlige indkøb i de kommende arbejdsprogrammer," siger Maria Tørnsø Østergaard.

→ Læs nyhed fra Greater Copenhagen EU Office om Procure4Health-konsortiet (regionh.dk)

Skal styrke forskning, innovation og udvikling

Greater Copenhagen EU Office er sat i verden for at hjælpe sin ejerkreds med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på og viden om relevant EU-politik.

Ejerkredsen tæller Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 østdanske kommuner samt fire østdanske universiteter.

Indsatsen skal styrke forskning, innovation og udvikling i Østdanmark gennem europæisk samarbejde.

Hjælp til projekter og finansieringsmuligheder

Konkret arbejder man fx med at afdække hvilke interessante projekter og finansieringsmuligheder, der findes i EU-programmerne, og med at matche offentlige aktører og private virksomheder med projekterne og potentielle partnere i andre EU-lande.

I mange EU-projekter – blandt andet i Horizon Europe-programmet – er det nemlig et krav, at der er minimum tre EU-lande eller EU-associerede lande med i projektkonsortiet.

"Vi har gode kontakter i hele EU-systemet og hjælper gerne vores medlemmer til at komme med i relevante konsortier. Både vi og de tre øvrige regionale EU-kontorer fungerer som ét stort match making-kontor," siger Maria Tørnsø Østergaard.

Fordel for kommuner at gå sammen

Både regioner og kommuner oplever ifølge Maria en række barrierer i forhold til at arbejde med innovative offentlige indkøb og bruge de muligheder, der er på området i EU-systemet.

"Jeg kender mest til Region Hovedstaden og Region Sjælland, og her er barriererne især manglende viden om innovative indkøb og spørgsmålet om risikovillighed. For når man laver denne type indkøbsprojekter, går man typisk ind og tager en større risiko sammen med de private virksomheder," siger hun.

For kommunerne er en af de store barrierer, at den tidlige og grundige markedsdialog, som innovative indkøb kræver, er en stor opgave, som mindre kommuner kan have svært ved at finde tid og ressourcer til at løfte alene.

"Det er derfor en fordel, hvis flere kommuner kan gå sammen om at formulere et behov og indgå i en dialog og en udviklingsproces sammen med markedet. Og det er der også muligheder for at finde midler til inden for EU-programmerne," siger Maria Tørnsø Østergaard.

Se mulighederne i EU-programmerne

At få overblik over mulighederne for støtte- og finansieringsmuligheder inden for EU-programmerne er også en stor barriere.

Her står Greater Copenhagen EU Office klar til at hjælpe regioner, kommuner, virksomheder og universiteter i Østdanmark.

"Vi har en stor opgave i at hjælpe vores ejerkreds med at se de muligheder, der er i EU-programmerne inden for innovative offentlige indkøb. Samtidig arbejder EU-Kommissionen også på at blive bedre til at kommunikere om mulighederne," siger Maria Tørnsø Østergaard.

CO-PI: EU-finansiering styrker målrettet efterspørgsel

I CO-PI hilser man EU-Kommissionens øgede fokus på innovative offentlige indkøb i EU-programmerne velkommen, da det vil styrke den institutionelle støtte til at finde løsninger på de helt store samfundsudfordringer.

"Finansieringsmekanismerne i EU-programmerne bliver en driver for en langt mere effektiv og målrettet offentlig efterspørgsel efter innovation hos virksomhederne, end det er tilfældet i dag," siger Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI.

Det vil også den private sektor i meget høj grad kunne drage nytte af, for i dag er den offentlige efterspørgsel inden for innovative indkøb "ret behersket", påpeger Christian Jentzsch.

"Hertil kommer muligheden for, at private virksomheder kan afprøve nye løsninger i et skaleret miljø, da der ofte stilles krav om, at flere offentlige indkøbsorganisationer fra flere forskellige lande går sammen, når EU-projekterne designes."

EU-PROJEKT: BIG BUYERS WORKING TOGETHER

For at fremme anvendelsen af innovative offentlige indkøb har EU-Kommissionen lanceret projektet "Big Buyers Working Together".

Projektet skal støtte samarbejdet mellem offentlige indkøbere med stærk købekraft og hjælpe med at skabe efterspørgsel på innovative og bæredygtige produkter og tjenester på det europæiske marked.

Initiativet samler offentlige indkøbsorganisationer såsom lokale og regionale myndigheder, centrale indkøbsorganer og andre offentlige instanser.

Markedsaktører (fx producenter og leverandører) og brancheforeninger bliver inviteret til at deltage i forskellige sessioner i 10 mindre arbejdsgrupper bestående af offentlige indkøbere. Indkøberne vil dedikere sig til at købe et specifikt produkt, arbejde eller service, hvor der er behov for europæisk samarbejde.

Som offentlig indkøber kan man blive medlem af Public Buyers Community-platformen. Når emnerne for arbejdsgrupperne i programmets næste 4-årige runde er fastlagt (efter en behovsvurdering i sommeren 2023), har man mulighed for at blive medlem af en af 10 nye arbejdsgrupper.

Den forrige runde af samarbejdet blev afsluttet i november 2022. I denne runde arbejdede offentlige indkøbere med følgende emner:

- Elektriske tunge køretøjer til affaldsindsamling, gadeoprydning og vedligeholdelse

- Nul-emissionsbyggepladser ("Zemcons")

- Digitale løsninger inden for sundhedssektoren

- Cirkulært byggeri - veje, infrastruktur, offentlige rum (med fokus på cirkulær asfalt)

→ Læs mere om Big Buyers Working Together (public-buyers-community.ec.europa.eu)

EU-PROJEKT: INNOBUYER

InnoBuyer er et EU-finansieret projekt, som tester implementeringen af metoder til efterspørgselsdrevet innovation. Projektet samler offentlige og private organisationer med innovationsbehov og problemløsere (især SMV’er – små og mellemstore virksomheder) om at skabe innovative løsninger sammen og fremskynde processen, der fører til konkrete indkøb.

InnoBuyer har i september 2023 annonceret en række online åbne markedsrådgivnings-arrangementer, som er skræddersyet til SMV'er, der udvikler innovative løsninger.

Arrangementerne fokuserer på hver af de 15 InnoBuyer-udfordringer, som store offentlige og private organisationer har peget på som uopfyldte innovationsbehov.

Det drejer sig om udfordringer inden for forskellige sektorer, såsom uddannelse, energi og vand, sundhedsvæsen, offentlig administration, produktion og transport.

Deltagerne i de åbne markedsrådgivnings-arrangementer får mulighed for at lære mere om de finansieringsmuligheder, der findes til hver udfordring, og interagere med ”ejerne” af behovene for at diskutere potentielle løsninger, udviklingsbarrierer og mulige typer af pilotprojekter.

→ Læs mere om InnoBuyer (innobuyer.eu)

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Maria Tørnsø Østergaard
EU Advisor, Greater Copenhagen EU Office

38 66 55 92 | [email protected]