Sammen om løsninger til inkontinens

Vi går sammen i en fælles offentlig skaleringsproces for at gentænke teknologiske løsninger til brug i kontinenspleje på plejehjem. Målet er at øge værdigheden for borgere med inkontinens på plejehjem, forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø og frigive tid til kerneopgaven. Vil I være med?

Hvorfor er det vigtigt? 

Der er et stort værdiskabende potentiale i at arbejde med inkontinens. 70 procent af de borgere, der i dag bor på plejehjem, har inkontinens. Tallet er over 90 procent for de plejehjemsbeboere, som har både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Det viser tal fra CO-PI's rapport 'Tid til at skifte', som sætter fokus på borgernes behov for samt plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje.  

Tid til at skifte

Borgernære behov og plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje

Læs mere og download

Som antallet af borgere med inkontinens stiger, øges omfanget af kontinensplejen som arbejdsopgave for plejepersonalet. Samtidig medfører flere mulitisyge, ældre borgere, at kontinensplejen bliver mere kompleks. Et fokus på kontinenspleje skal medvirke til at sikre værdighed for borgere på plejehjem samt et mere skånsomt arbejdsmiljø for plejepersonalet.  

Endelig er der en miljø- og klimamæssig belastning ved produktion og afskaffelse af bleer.

Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune, Hjørring Kommune, Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Danish Life Science Cluster har derfor igangsat en skaleringsproces, hvor vi sammen arbejder på gode løsninger til udredning og pleje af inkontinensproblematikker blandt borgere i plejebolig.

Sammen kan offentlige aktører:   

 • Videndele på tværs. 
 • Skabe en fælles specifikation af behov og indkøbskrav til innovative løsninger. 
 • Gå til markedet med skala bag behovene.  
 • Reducere transaktionsomkostninger ved udvikling og anskaffelse af nye løsninger.  

Er du offentlig aktør? 

Skaleringsprocessen samler offentlige aktører om en fælles behovsafklaring og markedsdialog med private leverandører. 

Jo flere offentlige aktører vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at deltage i arbejdet med at finde løsninger på inkontinens, kan blive en del af skaleringsprocessens følgegruppe, som blandt andet giver mulighed for at være med på option i et indkøb.  

Er du privat aktør?  

Vi vil også meget gerne i dialog med private aktører, der leverer løsninger til kontinenspleje. Innovationen skal ske i et samarbejde mellem offentlige og private aktører med behovet i fokus.    

Som privat leverandør kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, så bliver du automatisk inviteret til vores arrangementer.  

Du kan også kontakte vores samarbejdspartnere i Danish Life Science Cluster med spørgsmål til arbejdet i skaleringsprojektet. 

Underskrivning af hensigtserklæring

De fem deltagende kommuner i skaleringsprocessen har på konferencen 'Tid til at skifte' den 3. juni 2024 underskrevet en hensigtserklæring på, at de vil arbejde videre med at finde løsninger til inkontinens gennem innovative indkøb.

HENSIGTSERKLÆRING

I dag bor omkring 40.500 borgere på plejehjem, hvoraf cirka 70 procent lider af inkontinens. Kontinenspleje er en tids- og ressourcekrævende opgave, der både indbefatter daglig pleje og kontinuerlige udredninger. Andelen af borgere med store og komplekse plejebehov stiger som konsekvens af den demografiske udvikling. Derfor vil disse opgaver øges i omfang og kompleksitet de kommende år, og i lyset af rekrutteringsudfordringen vil der være relativt færre medarbejdere til at varetage kontinensplejen.

Det offentlige køber i dag voksenbleer for omkring 200 mio. kr. om året. Bleer til børn og voksne er det største enkeltstående affaldsprodukt og udgør samlet 100.000 tons affald i Danmark om året.

Vi forventer, at udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet kan bidrage til at frigive ressourcer blandt plejepersonalet, øge værdigheden for borgere på plejehjem og forbedre arbejdsmiljøet. Borgernes værdighed kan øges, hvis de kan modtage den rette kontinenspleje til rette tid og få den rette intervention til at afhjælpe deres inkontinensproblematik. Desuden vil vi arbejde på at reducere klimabelastningen gennem nye løsninger og arbejdsgange. Endelig forventer vi, at vi gennem innovation kan realisere alle disse effekter uden at medvirke til en forøgelse af udgifter på området.

Derfor vil vi:

• skabe en mere værdig kontinenspleje for borgerne og et mere skånsomt arbejdsmiljø for plejepersonalet,
• effektivisere, simplificere og systematisere udredningen af plejehjemsbeboere med en inkontinensproblematik med løsninger, som bedre sikrer, at borgeren kan modtage den rette intervention,
• ved hjælp af udvikling og implementering af teknologi understøtte plejepersonalet på tværs af vagtlag i at udføre rettidig og værdig kontinenspleje for plejehjemsbeboere, herunder borgere der ikke selv kan kommunikere egne behov,
• tilstræbe, at alle løsninger er intuitive og nemme at implementere i plejepersonalets arbejdsgange.

For at sikre at vores krav til fremtidige løsninger kan implementeres i arbejdsgange på plejehjemmene og skabe de effekter, vi ønsker, har vi gennemført en grundig afdækning af behovene hos borgere
på plejehjem og blandt plejepersonale. Vi har også gennemført en intensiv markedsdialog med mere end 20 virksomheder. På denne baggrund og med afsæt i erfaringer med test over en årrække er det vores konklusion, at vi har behov for dels at tilpasse og videreudvikle eksisterende løsninger og prototyper på markedet og dels at udvikle nye løsninger, der ikke eksisterer på markedet i dag.

Vi har derfor til hensigt at:

• samarbejde om at udvikle og implementere velfærdsteknologi til udredning og pleje af borgere med inkontinens på plejehjemmene ved at dele ressourcer, viden og erfaringer på tværs af vores egne kommuner og øvrige interesserede kommuner,
• undersøge mulighederne for at skalere succesfulde løsninger på tværs af kommuner og at dele erfaringer med andre interessenter for at fremme innovation og implementering med henblik på at forbedre velfærden for ældre borgere på landsplan.

Vi vil formulere innovative indkøb med det formål at udvikle nye løsninger til inkontinens og tilpasse eksisterende løsninger målrettet borgere på plejehjem. Vi vil tilstræbe, at indkøbene er formuleret
1. april 2025. Disse indkøb kan organiseres i form af innovationspartnerskaber eller andre udbudsformer, der tillader dialog og udvikling. Sammen med leverandøren vil vi forholde os til, om en eventuel diversitet i kontinensløsninger med fordel kan samles i et system for bl.a. dataindsamling, databehandling og varsling til plejepersonalet.

• Vi vil efterspørge videreudvikling af eksisterende sensorløsninger til kontinenspleje med henblik på at effektivisere arbejdsgange og understøtte systematik i udredningen.
• Vi vil efterspørge udviklingssamarbejde med producenter med henblik på at bringe nye typer af løsninger i spil for at give borgere rettidig og værdig kontinenspleje og lette plejepersonalet i plejeopgaverne. Løsningerne kan for eksempel udnytte potentialet ved sensorer i bleer, lugtsensorer eller nye former for tekstiler,
og samarbejdet kan foregå i konsortier.
• Vi vil i vores efterspørgsel lægge vægt på en lav klima- og miljøbelastning, herunder efterspørge løsninger der begrænser CO2-udledning, affald og ressourceforbrug eller øger genanvendelse.

Billede: Fem kommuner har underskrevet en fælles hensigtserklæring om fremover at stille nye krav i indkøb af løsninger til inkontinens den 3. juni 2024 på konferencen 'Tid til at skifte' på SOSU H i København (Foto: Rasmus Lind).

Det siger to af partnerne om samarbejdet:

Maja Torp, fungerende rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg kommune:

"Vi arbejder altid for at fremme borgernes livskvalitet og sikre værdighed i ældreplejen. Tiden er ofte knap, og der er mangel på faglærte medarbejdere. Derfor har vi brug for smartere og mere bæredygtige løsninger, der både kan øge borgernes værdighed og aflaste vores medarbejdere i en travl hverdag. Det mangler vi på inkontinensområdet. Måske er løsningen en ny type bleer, nye arbejdsformer eller noget helt tredje. Det ved vi ikke endnu, men det håber vi, at samarbejdet kan finde svarene på."

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune:

"I Aarhus Kommune er vi altid optaget af at undersøge, hvordan vi kan skabe løsninger, der forbedrer borgernes livskvalitet. Hvis vi samtidig kan bidrage til at skabe løsninger, der betyder et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så er det en win-win for os. Jeg mener også, at vi som landets næststørste kommune har en forpligtelse til at bidrage med løsninger, der er bedre for miljøet – fx i form af mindre affald. Jeg glæder mig til følge udviklingen af dette."

Status og tidslinje

 • Juni 2024:
  Projektledelsen overgår til Aarhus Kommune, som tager styringen på opgaven med at omforme hensigtserklæringen til et innovativt indkøb i samarbejde med de øvrige projektpartnere.  
 • Juni 2024:  
  Hensigtserklæring underskrives den 3. juni 2024. Her sættes scenen for det fremtidige arbejde. Publikationen Tid til at skifte offentliggøres. 
 • December 2023:
  1:1-dialogmøder mellem leverandører og partnerkommuner.
 • November 2023:
  Behovsafdækning formidles.
  Markedsdialog afvikles.
 • Juli/oktober 2023:
  Behovsafdækning pågår. Der afholdes workshops, interviews og udføres feltarbejde. 
 • Juni 2023:
  Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune og Hjørring Kommune tilslutter sig skaleringsprocessen.
 • Marts 2023:
  Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, CO-PI og Danish Life Science Cluster indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces. Processen offentliggøres 15. marts.

Partnere 

 • Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune og Hjørring Kommune. 
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede skaleringsprocessen, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark.
 • Danish Life Science Cluster: Er skaleringspartner for CO-PI og bidrager til at engagere offentlige aktører og private virksomheder i processen.

Der vil løbende blive inddraget kommuner, videnspartnere og relevante markedsaktører i arbejdet.

Vil du høre mere, så kontakt:

 • Anne Marie Berg, seniorprojektleder, CO-PI:
  [email protected], tlf. 61 81 27 76

 • Line Vestergaard, innovationskonsulent, CO-PI:
  [email protected], tlf. 61 81 27 80

 • Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen, projektleder, Danish Life Science Cluster:
  [email protected], tlf. 51 49 94 17