I Fredericia Kommune skal digital kostregistrering afhjælpe underernæring

Fredericia Kommune afprøver i samarbejde med to virksomheder løsning til digital registrering af borgeres føde- og væskeindtag. Samarbejdet med kommunen er ifølge virksomheden Movesca 'helt afgørende' for at få løsningen, der bruges på hospitaler, udbredt i kommunerne.

Billede: Ifølge Sundhedsstyrelsen er 60 procent af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen i fare for undernæring.

Underernæring hos ældre borgere er udbredt i Danmark. Nogle forskere karakteriserer det som et skjult samfundsproblem.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 60 procent af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen i fare for undernæring. En dansk undersøgelse viser at fire ud af 10 ældre i plejebolig oplever et uplanlagt vægttab inden for et halvt år.

Hvis plejekrævende borgere er underernærede, eller er i fare for at blive det, vil kommunen typisk gennemføre registrering af borgerens føde- og væskeindtag.

Tung proces med mulighed for fejl

Kostregistreringen sker i dag ved hjælp af pen og papirskemaer, hvor social- og sundhedsmedarbejdere måler og dokumenterer, hvad og hvor meget borgeren indtager.

Det er en tung proces med mange muligheder for fejl.

"Den manuelle kost- og væskeregistrering giver mange udfordringer. Sedler kan blive væk, man får måske ikke registreret helt rigtigt og sjældent over tre hele dage, hvilket er nødvendigt," fortæller Marianne Overvad, leder af køkkenfunktionen i Fredericia Kommune.

Innovativt projekt med to virksomheder

I Fredericia forsøger man nu at løse problemet gennem et innovativt projekt i samarbejde med virksomhederne Movesca og PC Data Consult.

Movesca har udviklet en digital løsning til kost-væskeregistrering på hospitaler i samarbejde med Region Midt, og løsningen bruges i dag på hospitaler i flere regioner.

PC Data Consult har udviklet et system, der står for produktionsstyringen i Fredericia Kommunes storkøkken. Systemet bruges også i andre kommuner og er integreret med en række kommunale sagsbehandlingssystemer.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Spredning fra hospitaler til kommuner

Fredericia-projektet fokuserer på at overføre Movescas velfungerende teknologiske løsning fra hospitalssektoren til den kommunale sektor, hvor en tilsvarende løsning ikke findes i dag.

Parterne har fået tilskud til at gennemføre projektet fra en pulje til understøttelse af innovative indkøb i sundhedsvæsenet, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Projektet blev indledt i 2022 og består blandt andet af to testforløb i driften i Fredericia Kommune.

Første testforløb hos tre borgere

I det første testforløb, som blev gennemført i foråret 2023, har man testet løsningen hos tre borgere på et plejehjem.

Hver borgers indtag af føde og væske blev via Movescas app-baserede løsning registreret over tre hele dage. Derudover er medarbejdere på plejehjemmet og i hjemmeplejen blevet undervist i at anvende løsningen.

Under testforløbet har plejepersonalet peget på en række ønsker til ændringer og forbedringer af systemet, som Movesca derefter har indarbejdet i løsningen.

Flere borgere i testperiode nummer to

Nu følger en testperiode nummer to, som gennemføres på tilsvarende vis over en fire ugers periode i august og september.

Her udvides testen også til at omfatte to-tre borgere, som bor i eget hjem og modtager hjemmepleje.

Under anden testperiode vil man også have fokus på, hvordan Movescas system kan understøtte diætisternes arbejde med at lave individuelle kostplaner til de borgere, som oplever et vægttab.

"Hvis løsningen viser sig at fungere som forventet, regner vi med, at kommunen vil afsætte midler til at implementere den. Den vil kunne give en arbejdsbesparelse for både plejepersonalet og os i køkkenfunktionen," siger Marianne Overvad.

"Hvis løsningen viser sig at fungere som forventet, regner vi med, at kommunen vil afsætte midler til at implementere den. Den vil kunne give en arbejdsbesparelse for både plejepersonalet og os i køkkenfunktionen."

Marianne Overvad, leder af køkkenfunktionen i Fredericia Kommune.

Stort fokus på ernæring

Marianne Overvad fortæller at Fredericia Kommune har et stort fokus på ernæring.

Når der opdages et utilsigtet vægttab hos den ældre borger, gælder det om at handle med det samme for at undgå udvikling af sygdom og indlæggelser.

"Vi håber, at løsningen kan være med til at reducere antallet af ældre, der opleves underernærede og dehydrerede. Dette kan på den lange bane fremme livskvalitet og helbred hos borgerne," siger Marianne Overvad.

Offentlig-privat samarbejde er afgørende

For Movesca er samarbejdet med Fredericia Kommune helt afgørende for at kunne overføre løsningen fra hospitaler til kommuner.

"Vi har oprindeligt udviklet vores teknologi til brug på hospitaler, og vores erfaringer fra hospitalsverdenen bliver udfordret kraftigt, når vi kommer ud i en anden virkelighed i kommunen," siger Jon Henningsen, CEO i Movesca.

"Vi er nødt til at tilpasse teknologien til den kommunale verden, og begge parter bliver inspireret og lærer af hinanden undervejs. Det vil være er en kontinuerlig læreproces, for virkeligheden i hjemmeplejen og på plejehjemmene forandrer sig hele tiden," siger han.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Kan opstå over længere tid i kommunerne

Jon Henningsen peger blandt andet på, at tidsperspektivet på plejehjem og i hjemmeplejen er meget anderledes end på hospitaler.

For på hospitaler er patienterne typisk er indlagt i nogle få dage.

"På hospitalet ved man fra starten, at her er en patient, hvor vi skal have fokus på ernæring, mens problemet hos borgere i det kommunale regi er noget, der kan opstå over længere tid, hvilket gør det sværere at opdage," siger Jon Henningsen.

Fokus på undervisning og implementering

Det er Movesca, der har stået for undervisningen af medarbejderne i brug af den nye teknologi.

Den del af projektet lægger virksomheden stor vægt på.

"Det er vores erfaring fra hospitalerne, at vi nødt til at sikre, at medarbejderne kan bruge teknologien, hvis vi vil have succes med vores løsninger. Implementeringen er den svære del, så det bruger vi mange kræfter på," siger Jon Henningsen.

Støtte fra pulje gjorde projektet muligt

Movesca blev via Erhvervshus Hovedstaden opmærksom på muligheden for støtte gennem puljen til understøttelse af innovative indkøb i sundhedsvæsenet, og virksomheden ville ikke have kunnet gennemført projektet uden dette tilskud.

"Der er en stor risiko for, at man ikke lykkes med denne type projekter. Og selv om man lykkes, er det ikke sikkert, at man kan sælge løsningen til flere kommuner og få en forretning ud af det," siger Jon Henningsen.

"Mulighed for støtte til at lave denne type innovationsprojekter er helt afgørende. Ellers ender man i en situation, hvor man kun har store virksomheder, der bygger det, som kunderne allerede har besluttet, at de vil have, og så bliver det ikke innovativt," siger Movesca-direktøren.

Vil udbrede løsningen til flere kommuner

Movesca forventer efter afslutningen af projektet i Fredericia at kunne udbrede sin løsning til flere kommuner. Allerede i løbet af sommeren inddrages Ballerup Kommune i det videre arbejde.

"Det giver rigtig god mening for os, da vi dermed får en sikkerhed for, at denne problemstilling ikke er noget, det er unikt for Fredericia Kommune," siger Jon Henningsen, og fortsætter:

"Vi kommer til at se løsningen i en anden kontekst, hvilket giver en større sikkerhed for, at det er den rigtige løsning, vi bygger."

VIL DU VIDE MERE?

Marianne Overvad, leder af køkkenfunktionen i Plejen, Fredericia Kommune
72 11 39 68 | 41 31 87 37 | [email protected]

Jon Henningsen, CEO, Movesca ApS
27 57 41 12 | [email protected]