I Midtjylland finder medarbejdere smarte, grønne besparelser

På hospitaler i Region Midtjylland har medarbejdere de seneste to år gennemført omkring 35 projekter, der reducerer forbrug og CO2-aftryk. Det er sket med støtte fra en særlig regional pulje.

Billede: Medarbejdere på hospitaler i Region Midtjylland har gennemført flere projekter, der reducerer forbrug og CO2-aftryk.

38 procent mindre dagligt affald og 35 procent mindre risikoaffald.

Det er resultatet af en målrettet indsats på de kirurgiske sengeafsnit på Regionshospitalet Viborg, som gavner både miljøet og hospitalets økonomi.

Personalet på sengeafsnittet har kigget kritisk på alle arbejdsgange for at se, om noget med fordel kunne gøres anderledes for at mindske forbrug og affald. Plastkrus blev skiftet ud med glas, antallet af skraldeposer blev reduceret og brug af lejepapir minimeret. Samtidig har afdelingen gjort det nemmere at sortere genanvendeligt materiale fra i affaldsrummene.

Pulje til udvikling af bæredygtige hospitaler

Nogle af ændringerne har været helt oplagte og lige til at implementere. Andre har krævet mere research og overvejelse for at sikre, at det ikke går ud over hverken patienter, arbejdsmiljø eller hygiejne.

Indsatsen på Regionshospitalet i Viborg er et af cirka 35 bæredygtighedsprojekter, som de seneste tre år er blevet ført ud i livet på hospitaler i Region Midtjylland med støtte fra 'Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler', som regionen etablerede i 2019.

Puljen støtter projekter, der undersøger, hvordan driften af hospitaler og den kliniske praksis kan belaste miljøet mindst muligt. Afdelinger på hospitaler i Region Midtjylland kan gennem puljen søge om et beløb på op til 100.000 kr. til bæredygtighedsprojekter.

Medarbejdere glade for at bidrage

Ideerne til projekter kommer fra de enkelte afdelinger selv, og nogle af dem opstår på de netværksmøder, som regionens 'Netværk for Bæredygtige Hospitaler' løbende afholder for medarbejdere og ledere, mens andre ideer fødes ude på de enkelte afdelinger.

"Der er stor interesse for at søge midler fra puljen ude i afdelingerne, og vi får flere ansøgninger til projekter, end vi har puljemidler til. Selv om medarbejderne har en travl hverdag, så er de generelt glade for at bidrage til mere bæredygtighed," siger Maria Gaden, faglig leder på Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland.

Den økonomiske støtte giver mulighed for eksempelvis frikøb af en eller flere medarbejdere, som så kan bruge timer på prøvehandlinger, idéudvikling og afprøvning af teser, analyse af forbrug og fx forslag til ændrede arbejdsgange på afdelingen.

OM PROJEKTET PÅ DE KIRURGISKE SENGEAFSNIT

- Den overordnede målsætning med projektet var at blive bedre til affaldssortering og reducere i unødigt forbrug, så afdelingens samlede affaldsmængde blev reduceret.

- Målsætningen bidrager til regionens bæredygtighedsstrategi om reduktion i CO2-aftryk på baggrund af reduceret forbrug og øget genanvendelse.

Udvalgte resultater:

  • Dagligt affald er reduceret med 38 procent.
  • Klinisk risikoaffald er reduceret med 35 procent. Klinisk risikoaffald koster cirka 3,5 gange mere at bortskaffe.
  • Halvering af brug af lejepapir.

Aktiviteter:

  • Før- og efter vejning af dagrenovation og klinisk risikoaffald i tre sengeafsnit samt en klinik for at kunne se en udvikling og kunne konkludere på projektets resultat.
  • Observation af patientens vej samt personalets arbejdsgange i løbet af døgnet, med affaldsreduktion for øje.
  • Indhente tal fra 2018 på indkøb af enkelte produkter, som afdelingen er storforbruger af: plastkrus, lejepapir og spande med gule låg.
  • Gennemgang af arbejdsgange vedr. klinisk risikoaffald.
  • Undervisning af personalet i affaldssortering.
  • Sparring med serviceassistenter og deres leder omkring ændringer og tiltag, der kan minmere forbrug og øge affaldssortering.

→ Se mere om projektet på Region Midtjyllands hjemmeside om bæredygtighed (eksternt link)

Fokus på CO2-reduktion

Projekterne har primært fokus på at reducere CO2-udledning. I Region Midtjylland har man regnet ud, at langt det største CO2-aftryk stammer fra 'indkøb af varer og tjenesteydelser'.

Hele 69 procent af regionens samlede udledning stammer derfra. Til sammenligning står energiforbruget for blot fem procent af regionens CO2-aftryk.

En stor del af regionens indkøb og forbrug er relateret til de kliniske aktiviteter. Derfor støtter puljen i år specifikt projekter, der kan nedsætte forbruget af varer på afdelingerne, og her er det netop medarbejderne, der er eksperter.

Dybt afhængige af medarbejderne

"Vi som organisation dybt afhængige af, at medarbejderne går forrest i at finde ud af, hvad der kan gøres anderledes og smartere. Det hjælper ikke, at der sidder nogen i et sekretariat eller bag et skrivebord og prøver at finde ud af, hvad der fx kan spares på operationsgangen. Det er medarbejderne der kan pege på de gode løsninger, som ikke går ud over patienterne. For det må det selvfølgelig ikke," siger Maria Gaden.

Medarbejderne kan få støtte og vejledning til at definere og gennemføre projekter fra den gruppe af bæredygtighedskonsulenter, som Region Midtjylland har ansat på hospitaler og i andre centrale funktioner.

"Nogle gange er ideen helt klar og perfekt skåret, mens det i andre tilfælde er nødvendigt at drøfte ideer og indhold nærmere med ansøgerne. Bæredygtighedskonsulenterne er med til at kvalificere ideerne og pege på, hvor potentialet for innovation ligger. Er det fx processen eller produktet, der skal kigges nærmere på," fortæller Maria Gaden.

Binder afdelinger og medarbejdere sammen på tværs

Det er dog ikke alle projektideer, der er mulige at realisere.

Der er eksempelvis ideer, man har måttet droppe som følge af hensyn til fx regler og lovgivning om hygiejne på hospitaler.

Foruden de åbenlyse fordele ved at reducere afdelingernes forbrug og dermed CO2-udledningen, er der også andre gevinster ved at engagere medarbejderne direkte i arbejdet med bæredygtighed via muligheden for finansiering af projekter, mener Maria Gaden.

Billede: Der er mange gevinster ved at engagere medarbejderne direkte i arbejdet med bæredygtighed via muligheden for finansiering af projekter, mener Maria Gaden.

Sammenhæng til medarbejdernes trivsel

"De fleste medarbejdere synes, at det giver rigtig god mening at arbejde med projekterne, og på den måde er der også en sammenhæng til medarbejdernes trivsel. Det er ikke noget, vi kan måle på, men vi hører igen og igen, at medarbejderne synes, det er en meget vigtig dagsorden, som de gerne vil bidrage til," siger Maria Gaden.

Hospitalernes fokus på øget bæredygtighed er også med til at binde de forskellige afdelinger og medarbejdergrupper sammen på tværs.

"Vi har netværk og arbejdsgrupper på tværs af afdelinger. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs - også på tværs af afdelinger - for at få det til at fungere gennem hele værdikæden - lige fra indkøb, logistik og service på hospitalet til eksterne leverandører og fx aftagerne af affald, som skal genbruges," fortæller Maria Gaden.

Spredningsværktøj inspireret af spil

Som et næste led i udviklingen af bæredygtige hospitaler har Region Midtjylland taget fat på arbejdet med at udbrede de gode ideer og løsninger, som er implementeret med puljemidlerne, til andre afdelinger og hospitaler i regionen.

Det sker blandt andet gennem et nyt koncept, der er inspireret af spil, som afdelinger kan bruge som et værktøj til at finde frem til, hvilke ideer og projekter man nemt kan genbruge fra andre afdelinger.

"Den evige hurdle med innovation er jo at få det udbredt og implementeret i bund bagefter. Det er ofte meget sjovere at finde på. Derfor har vi valgt at bruge ’gamification’ til udbrede ideerne og øge interessen for at implementere dem," siger Maria Gaden.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Maria Gaden
Faglig leder, Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland

24 67 61 05 | [email protected]