Ny forretningsgang sætter innovative sundhedsindkøb i system

Region Hovedstaden har sat sig i spidsen for at udvikle en ny forretningsgang for innovative indkøb til alle regioner. Modellen kobler innovationsenheder og indkøbsfunktion sammen om en fælles innovationsproces, hvor indkøb, implementering og skalering er tænkt ind fra starten.

Billede: Illustration: Den nye forretningsgang afprøves i et pilotprojekt på Nyt Hospital Bispebjerg, hvor der kommer et øget antal enestuer.

Offentlig-privat innovation i sundhedsvæsnet giver først værdi, når de innovative løsninger og produkter også bliver indkøbt og implementeret, og eksempelvis giver en bedre og billigere behandling af patienter.

Men netop skridtet fra innovationsprojekt til indkøb og implementeringen halter mange steder. Som en af de væsentligste årsager hertil peger eksperter på adskillelsen mellem innovation og indkøb i den offentlige sektor.

Ikke tradition for samarbejde 

Innovationsenhederne og indkøbsafdelinger rummer forskellige fagligheder og har hverken tradition for eller kompetencer til at arbejde sammen om at understøtte innovative indkøb, og derfor tænkes indkøbet ind for sent i processen. Denne problemstilling kender man alt til i Region Hovedstaden.

"Innovation bliver mange steder i regionen brugt som et virkemiddel til at løfte kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsnet, men innovationsarbejdet er silotænkt," siger Louise Brink Thomsen, projektleder for innovative indkøb i Region Hovedstadens indkøbsafdeling.

"Med innovationsenhedernes understøttelse gennemfører institutionen typisk et pilotprojekt, hvor der udvikles en prototype, men gevinsterne bliver ikke realiseret, fordi der ikke er tænkt i indkøb, implementering og skalering fra starten," siger hun.

Samarbejde frem for siloer

Danske Regioner har en fælles strategi om at understøtte innovation ved at gennemføre flere innovative indkøb, og i Region Hovedstaden besluttede man for fem år siden at arbejde med innovative indkøb.

På baggrund af de første erfaringer har regionen set behovet for en ny forretningsgang, der sikrer systematik og strømlining via samarbejde mellem regionens forskellige innovationsenheder og den centrale indkøbsafdeling om fælles understøttelse af organisationens innovative indkøb.

"Det giver ikke mening at støttefunktionerne arbejder i siloer, når innovation skal implementeres og ud at leve i driften i større skala. Innovationsenhederne og indkøbsafdelingen har forskellige fagligheder, men de har også nogle synlige snitflader, hvor potentialet for samarbejde ikke bliver udnyttet i dag," siger Louise Brink Thomsen.

HVAD ER INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB?

- Innovative indkøb handler om, at den offentlige og private sektor i et samspil finder nye måder at bruge kendte løsninger på eller udvikle helt nye løsninger.

- Det er fx et innovativt indkøb, hvis et plejehjem erkender et problem for demente, der ikke findes en løsning på i dag, og etablerer et offentligt-privat samarbejde om at udvikle en sensorteknologisk løsning på problemet, som den private virksomhed leverer.

- Ved at samle viden, ressourcer og kompetencer fra både offentlige og private virksomheder og samarbejde på tværs kan man skabe resultater, som ingen af parterne ville kunne opnå på egen hånd.

- Der ligger et stort potentiale for øget innovationshøjde og skala i innovative indkøb gennem offentlige fællesprocesser. Det vil sige faciliterede processer, hvor flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden et indkøb foretages.

- CO-PI har udviklet en model ­for, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder. Via en fællesproces med seks centrale skridt, som skal tages før en aftale om et konkret indkøb indgås, opnås fra begyndelsen den skala, som muliggør, at også mere radikale nye løsninger kan finde vej.

→ Se CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Ny forretningsgang og kompetenceløft 

Region Hovedstaden har sat sig i spidsen for at løse denne udfordring i samarbejde med de øvrige regioner. På den baggrund søgte Region Hovedstaden sidste år puljemidler fra Erhvervsministeriets Strategi for Life Science 2021 på vegne af alle regionerne og AMGROS til et fælles projekt, der skal forankre en innovationsfremmende indkøbspraksis i regionerne.

I projektet bliver der blandt andet udviklet en ny forretningsgang for innovative indkøb og gennemføres et kompetenceløft af medarbejderne på området. Hertil kommer forskellige støtteværktøjer, vejledninger og kontraktskabeloner.

"Med den nye forretningsgang – eller procesmodel – prøver vi at komme siloopdelingen til livs. Innovationsenhederne og indkøbsafdelingen skal lære at arbejde sammen om facilitering af innovative indkøb i en fælles proces, hvor de kommer ind med hver deres faglighed på forskellige tidspunkter og niveauer i processen," siger Louise Brink Thomsen.

Klarhed over roller og ansvar

Den nye forretningsgang og støtteværktøjer har været under udvikling siden marts i år i samarbejde med konsulentvirksomheden Innoba og advokatselskabet Horten. Region Hovedstaden har præsenteret et udkast til procesmodellen, som nu skal tilpasses og kvalificeres af de øvrige regioner. Sideløbende bliver modellen i øjeblikket testet i et pilotprojekt forankret på Bispebjerg Hospital.

Modellen opdeler innovative sundhedsindkøb i seks trin: behovsafklaring, markedsafdækning, potentialevurdering, udbudsgennemførelse, løsningsudvikling, implementering (indkøb). Under hvert trin beskrives aktiviteter, tilgange, metoder, resultat og ikke mindst roller og ansvar for de enkelte aktører – klinikker/drift, innovationsfunktion, indkøbsfunktion og eksterne aktører som fx leverandører.

"Forretningsgangen skal gøre medarbejderne trygge i forhold til hvilke skridt, de skal igennem når de skal lave et innovativt indkøb. Den kortlægger snitfladerne og definerer, hvem der skal gøre hvad, så der er klarhed over roller og ansvar," siger Louise Brink Thomsen.

Den overordnede procesmodel er velkendt i anbefalinger og vejledninger, men for indkøbsfunktionen indeholder modellen for innovative sundhedsindkøb en række nye arbejdsmetoder. Fx fungerer markedsdialogen ved et innovativt indkøb anderledes end ved andre former for markedsdialoger.

Ledelsesforankring er afgørende

Det allervigtigste ved den nye forretningsgang er imidlertid den ledelsesforankring, som modellen lægger op til.

"Forretningsgangen guider medarbejderne, men den største power ligger i ledelsesforankringen. Ledelsen skal dedikere medarbejderressourcer til de enkelte opgaver og understøtte processen. For at lykkes med innovative indkøb er man nødt til at indrette organisationen til det og på alle niveauer være enige om at følge forretningsgangen," siger Louise Brink Thomsen.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Modellen testes i pilotprojekt

Det aktuelle pilotprojekt, hvor modellen afprøves, drejer sig om udvikling af en løsning til monitorering af et øget antal enestuer på Nyt Hospital Bispebjerg, som bygges frem mod 2026. Med flere enestuer kan plejepersonalet ikke på samme måde som tidligere overvåge mange patienter rent fysisk på samme tid. Der er derfor behov for en ny løsning.

Endnu har man kun gennemført behovsafklaringen og har lige taget hul på markedsdialogen. Det står derfor endnu helt åbent, hvilken type af løsningsforslag og samarbejdsmodel, man i sidste ende vælger.

"Måske ender processen omkring Bispebjerg med, at vi kan lave et fællesoffentligt udbud om en ny løsning, hvor andre hospitaler og regioner er med til at specificere kravene og gennemføre udbuddet. Det er noget af det, vi skal teste af i pilotprojektet," siger Louise Brink Thomsen.

Skalering tænkt ind fra begyndelsen

I den nye forretningsgang for innovative sundhedsindkøb er der således tænkt på skalering helt fra begyndelsen af processen.

"Som indkøbsafdeling har vi altid fokus på, om vi kan udnytte vores indkøbsvolumen – både på tværs af regionen, men også i form af fællesoffentlige udbud for alle regioner eller endda alle offentlige institutioner," siger Louise Brink Thomsen og fortsætter:

"Hvis behovet er der alle steder og hvis muligt, har vi en forpligtelse til at forvalte vores ressourcer således, at vi kun bruger udviklingsressourcerne én gang ved at pulje dem i ét udviklingsforløb, som vi alle går sammen om, for at få udviklet ét produkt, der passer til alle offentlige institutioner."

Region Hovedstaden forventer, at den nye forretningsgang senest ved årets udgang er klar til at blive taget i brug over hele landet, når de øvrige regioner har kvalificeret det nuværende udkast.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Louise Brink Thomsen, projektleder, innovative indkøb, Region Hovedstaden

Telefon 23 74 95 91 | Mail: [email protected]