Programchef: Det haster med innovation i større skala

Det offentlig-private samarbejde om innovation skal op i større skala, hvis vi skal løse de store samfundsudfordringer, siger programchef. CO-PI lancerer nu en ny model, som skal hjælpe til at få de innovative offentlige indkøb op i skala.

Billede: Vi har brug for at finde nye, radikale løsninger – hurtigere end vi gør i dag – og det kræver innovation i en helt anden skala, end de fleste arbejder med, siger programchef i CO-PI Ole Bech Lykkebo.

Ordet 'skalere' har ifølge ordbogen kun været kendt i Danmark siden 1992, og det hører ikke til blandt de mest brugte i det danske sprog. De kommende årtier vil vi imidlertid komme til at bruge ordet langt mere.

For det er afgørende at skalere, hvis det offentlige i samarbejde med private virksomheder skal løse de store samfundsudfordringer, som presser sig på.

"Vi står foran kæmpe udfordringer som klimaforandringer, flere ældre borgere og mangel på arbejdskraft. Vi har brug for at finde nye, radikale løsninger – hurtigere end vi gør i dag – og det kræver innovation i en helt anden skala, end de fleste arbejder med," siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

Enkelte aktører ikke store nok

Der skabes allerede mange innovationer i enkeltvise samarbejder mellem på den ene side private virksomheder og på den anden side kommuner, regioner og statslige institutioner. Men typisk løftes der ikke i flok.

Det er et problem, når behovet er nye løsninger, der kræver meget udvikling. For så er den enkelte offentlige aktør ofte ikke stor nok til alene med sine egne krav at flytte markedet i en ny retning.

Hvis det fx kun er en enkelt kommune, der tilkendegiver et behov, så kan risikoen ved at investere i udviklingsarbejdet simpelthen være for stor for private virksomheder. Virksomhederne skal gerne kunne se et større fremtidigt marked for sig.

Bliver en driver for innovation

Hvis vi skal op i skala, er der behov for, at flere kommuner, regioner og andre offentlige aktører går sammen om at definere deres behov og efterspørge løsninger i markedet.

Dermed vil den offentlige efterspørgsel i højere grad blive en driver for innovation hos virksomhederne.

CO-PI har fået et nationalt mandat til at flytte på den dagsorden, og centret har som et af de første initiativer udviklet en model til fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb.

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

- Danmark har et væsentligt potentiale for at øge innovationseffekten af de 380 mia. kr., som årligt anvendes til offentlige indkøb, så de offentlige investeringer i højere grad bidrager til løsning af komplekse samfundsudfordringer.

- Mens det er let at finde enighed om potentialet i offentlige investeringer, er det sværere at finde praktiske veje til at nå målet.

- Med fælles offentlige skaleringsprocesser med seks centrale skridt arbejder flere offentlige organisationer sammen og er i løbende dialog med markedet.

- Processen har særligt to afgørende faktorer: volumen blandt indkøberne og en skærpet behovsafklaring. Processen samler aktører og skaber synergi og udvikling fra den fælles nysgerrighed og hele vejen frem til en samlet hensigtserklæring om nye og ensartede udbudskrav.

- Den fællesoffentlige skaleringsproces er desuden kendetegnet ved, at den er initieret, faciliteret og drevet af en fælles facilitator (CO-PI), der ikke alene bringer de offentlige aktører sammen, men også inddrager andre projekt, skalerings- og videnspartnere undervejs i processen, samt har ansvar for at inddrage og skabe samarbejde med private aktører i processen.

→ Læs mere og prøv CO-PI's skaleringsmodel

Inspiration fra succesfuld norsk model

Modellen er inspireret af det succesfulde norske leverandørudviklingsprogram, som siden 2010 har øget innovationseffekten i offentlige indkøb i Norge.

Modellen er udformet som en fælles proces med en række skridt, som forberedelse til det konkrete indkøb. I processen er der kun brug for, at én eller nogle få offentlige aktører forpligter sig i forhold til det første konkrete indkøb.

De øvrige offentlige parter skal alene erklære deres hensigt om at ville stille tilsvarende krav til markedet, når de køber ind i fremtiden.

Tænker skala ind meget tidligt

Derved undgår man en krævende og måske umulig proces, hvor meget forskellige offentlige aktører skal koordinere ét fælles, samtidigt udbud.

"I modellen tænker man skala ind meget tidligt, når fx flere kommuner og regioner går sammen om at afdække deres konkrete behov og sammen går i dialog med markedet," siger Ole Bech Lykkebo.

"I dag innoverer man ofte hver for sig og i det små uden så mange tanker om, hvordan det skaleres bagefter. Men det har vist sig ikke altid at fungere helt godt. Virksomhederne kan opleve at have udviklet en fremragende ny løsning sammen med én offentlig aktør – uden at ret mange andre er klar til at købe den efterfølgende. Derved spredes gode nye løsninger ikke i tilstrækkelig grad."

Flere bud på løsninger fra private virksomheder

Det er en vigtig pointe i skaleringsmodellen, at deltagerne i processen ikke skal gå fra udfordring til løsninger for hurtigt, men i stedet beskrive problemer og behov grundigt og præcist.

Dermed vil der opstå en konkurrence om flere forskellige bud på løsninger, og det er med til at fremme innovationshøjden.

"For private virksomheder er en af fordelene, at de kommer i tidlig dialog med offentlige organisationer om, hvad de offentlige behov er. Derved får virksomhederne bedre mulighed for at målrette virksomhedens innovations- og udviklingsarbejde. Dialogen kan måske også påvirke det offentlige til rent praktisk at turde stille krav på en ny og bedre måde i forhold til de løsninger, man arbejder henimod," siger Ole Bech Lykkebo.

Udfordring med finansiering

Selv om man har haft stor succes med en lignende model i Norge, er der også udfordringer ved fællesoffentlig skalering, påpeger programchefen.

Fx skal de offentlige organisationer, som deltager i processen, have ambitioner om at ville afdække deres behov grundigt sammen med andre og indgå i en tidlig dialog med markedet. Og virksomhederne skal i kraft af dialogen udvikle tillid til, at der kommer et større marked, selv om der ikke gives en juridisk garanti.

Det nye er, at det samarbejde og den dialog kan CO-PI nu hjælpe med.

"Det er også en udfordring, hvordan man finansierer de innovative indkøb, da de kræver en større risikovillighed både hos de offentlige indkøbere og private virksomheder. I Norge har man prioriteret at have offentlige ordninger til finansiering af offentlig-privat innovation. Det har vi ikke i Danmark i dag," siger Ole Bech Lykkebo.

CO-PI som facilitator

En af CO-PI's opgaver er netop at bidrage til udvikling af finansieringsmodeller for modnings- og udviklingsopgaver, foruden andre væsentlige opgaver med at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet og udvikle brugen af den offentlige indkøbsmuskel som driver for innovation.

Det sidste skal konkret ske ved, at centret påtager sig opgaven med at facilitere en række fællesoffentlige skaleringsprocesser.

"Vi vil være opsøgende over for offentlige aktører, som allerede i dag står med udfordringer, de gerne vil finde løsninger på i samarbejde med private virksomheder, og åbne perspektivet for, at de måske kan koordinere det med andre offentlige organisationer. Vi skal hjælpe med at binde aktører sammen, som måske ikke går i takt fra starten," siger Ole Bech Lykkebo.

"Vi vil være opsøgende over for offentlige virksomheder, som står med udfordringer, de gerne vil finde løsninger på, og åbne perspektivet for, at de måske kan gøre det med andre."

Ole Bech Lykkebo, analysechef i CO-PI

Kontakt CO-PI for nærmere dialog

CO-PI skal også være med til at facilitere, at offentlige virksomheder går i dialog med markedet, når den fælles behovsudforskning er kommet så langt, at der er noget mere konkret at være i dialog om. Det kan fx ske ved at hjælpe med at gennemføre leverandørkonferencer.

"Vi vil have et særligt fokus på, hvornår og hvordan virksomhederne bedst inviteres ind i processen. Det skal ske tidligt, men selvfølgelig ikke så tidligt, at virksomhederne kan opleve at spilde tiden med uafklarede offentlige indkøbere. Vi vil også arbejde for at få forskellige perspektiver med i processen – fx små og store virksomheder, universiteter og klyngeorganisationer," siger Ole Bech Lykkebo.

CO-PI's programchef opfordrer offentlige organisationer med ambitioner om at skabe innovation gennem offentlige indkøb og samarbejde med andre om behovsudforskning, markedsdialog og skalering til at kontakte CO-PI for en nærmere dialog. 

CO-PI's fokusområder er grøn omstilling, bæredygtigt byggeri samt teknologi, der fremmer velfærd. Det sidstnævnte kan fx handle om nye løsninger, der frigør tid, så det bliver muligt at levere velfærdsservice til flere ældre borgere i fremtiden.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Ole Bech Lykkebo
Programchef, CO-PI

61 81 31 02 | [email protected]