Nye tal fra Byggeriets Handletank understreger gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

CO-PI har tidligere dokumenteret gevinster for klima og folkesundheden ved omstilling fra diesel til elmaskiner på landets byggepladser. Tal fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed viser, at omstillingen har en væsentlig indflydelse på at nedsætte byggeriets samlede CO2-udslip.

Billede: Metroselskabet afprøver en række grønne krav og incitamenter, der skal gøre det mere klimavenligt at bygge metro i København. Formålet er at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning og sikre, at fremtidens metroprojekter har så lav CO2-udledning som muligt. Foto: Ditte Valente/Metroselskabet

En ny rapport fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed viser, at branchen kan reducere sit CO2-udslip med 88 procent i 2030.

Det vil kræve markant lavere emissioner i selve byggefasen og betyde, at det bliver emissionsfrie arbejdsmaskiner, der skal udføre det tunge arbejde på landets bygge- og anlægspladser.

I alt har handletanken udviklet 33 konkrete anbefalinger, der sigter mod at reducere sektorens CO2-udledninger samt styrke cirkulariteten og biodiversiteten.

Byggeriets klimaaftryk skal ned

Bygge- og anlægssektoren står for 22 procent af det samlede CO2-aftryk i Danmark. Derfor er det vigtigt at nedbringe byggeriets klimaaftryk.

Byggeri- og anlægssektoren udleder klimagasser både i selve anlægsfasen og under den efterfølgende drift.

Rapporten fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed viser, at klimaaftrykket fra byggeri og anlæg vil falde markant de kommende år. Det skyldes især, at driften af bygningerne vil udlede mindre CO2 i takt med, at bygningernes el- og varmeforbrug bliver omlagt til grøn strøm og fjernvarme.

Når driften bliver grønnere, kommer klimaftrykket under anlægsfasen til at fylde relativt mere i det samlede CO2-regnskab. 

Grønne konkurrenceparametre i alle offentlige bygge- og anlægskonktrakter

Det bliver derfor endnu vigtigere at nedbringe emissionerne fra selve byggeri- og anlægsfasen - fx ved at bruge mindre klimabelastende materialer eller ved at lade emissionsfrie arbejdsmaskiner gøre arbejdet på byggepladserne.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed anbefaler derfor, at alle offentlige udbud skal have grønne konkurrenceparametre. Der skal kort sagt være mere fokus på emissionsfrie byggepladser, bæredygtighed, cirkulær økonomi og biodiversitet.

"I fremtiden bliver dét at nedbringe emissionerne fra selve byggepladsen, en af de vigtigste faktorer i at nedbringe byggeriets samlede klimaaftryk yderligere. Her spiller de offentlige bygherrer en væsentlig rolle," siger Anders Stouge, direktør for DI Byggeri, på baggrund af tallene fra Handletankens analyse. 

Læs rapporten fra Byggeriets Handletank: Bygge- og anlægssektorens handleplan på vej mod bæredygtighed i byggeriet (danskindustri.dk)

Anbefaling om bæredygtighed i udbud

Handletanken anbefaler også, at offentlige bygge- og anlægsprojekter i Danmark aktivt skal integrere bæredygtighed i kontrakterne ved at arbejde målrettet med livscyklusvurdering (LCA), emissionsfri byggepladser, cirkulær økonomi, biodiversitet, samt totaløkonomi og levetidsomkostninger.

Disse parametre skal indgå i offentlige udbud som minimumskrav eller konkurrenceparametre for at fremme langtidsholdbare og miljøvenlige løsninger.

Omstilling fra diesel til el: CO-PI-analyse peger på flere gevinster 

CO-PI offentliggjorde i november 2023 en samfundsøkonomisk analyse, der viste, at mindre luftforurening ved omstilling til eldrevne arbejdsmaskiner, blandt andet kan bidrage til længere levetid, færre sygedage og færre behandlingsomkostninger i sundhedsvæsenet svarende til 1,9 mia. kroner.

Det hænger sammen med, at elmaskinerne vil give færre tilfælde af kræft, hjerte-kar- og luftvejslidelser.

Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

En samfundsøkonomisk analyse.

Læs mere og download

Analysen blev udarbejdet som del af skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner', der er et partnerskab mellem 18 forskellige offentlige bygherrer fra hele landet, CO-PI, Gate 21 og We Build Denmark.

Formålet er at bane vej for en hurtigere omstilling fra diesel til emissionsfrie maskiner på offentlige anlægs- og byggepladser.

Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Om den samfundsøkonomiske analyse siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Vi vidste, at der var en klimagevinst. Med den samfundsøkonomiske analyse har vi også fået sat tal på de mange andre gevinster, vi kan høste, ved at arbejdsmaskiner omstilles fra diesel til el. Og der er god samfundsøkonomi ved at skifte grønt gear og komme op i fart. Men det kommer ikke af sig selv. Ingen bygherre eller leverandør kan gøre det alene. Det kræver fælles vilje og handling i alle dele af værdikæden." 

Om de nye tal fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, siger Ole Bech Lykkebo:

"Jeg bider særligt mærke i, at vi har hele tyngden af værdikæden til at bakke op om omstillingen til emissionsfrihed på byggepladserne nu. Vores egne tal viser det, og nu også analysen fra handletanken: Det kan og skal lykkes at omstille byggemaskinerne fra diesel til el, og det kræver, at de mange forskellige private leverandører og offentlige bygherrer rykker samtidig. Det er stærkt at se, at der er tilslutning hele vejen rundt."

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed har til formål at sætte en fælles strategisk retning for sektoren med særligt fokus på, hvordan bygge- og anlægssektoren konkret kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Afsættet for Handletankens arbejde er, at bygge- og anlægssektoren skal gå forrest og drive en bredere og langt mere vidtrækkende omstilling til et mere bæredygtigt byggeri, der kommer til at påvirke hele byggeriets værdikæde.

Det er en afgørende forudsætning, for at den vidtrækkende omstilling til bæredygtighed kan lykkes, at der samarbejdes om at udvikle fælles svar og nye innovative løsninger på tværs af hele værdikæden.

Handletanken bygger på bidrag fra 88 aktører fra hele bygge- og anlægssektorens værdikæde. Handletanken er mødtes to gange i 2023, og mere end 110 medlemmer eller repræsentanter fra deres virksomheder har løbende deltaget i camps og workshops. Handletanken ledes af en styregruppe sammensat af 15 virksomhedsrepræsentanter.

Kilde: Byggeriets Handletank for Bæredygtighed